Members AYSC

 • PRESIDENT :
  Dr. G. P. Sarkar
 • VICE PRESIDENT :
  1. R.N. PRAMANIK.
  2. SUCHITRA HAZRA.
  3. AJAY MUKHARJEE.
  4. PRADYUT PAUL.
  5. PRANAB KUMAR SARKAR.
 • GENERAL SECRETARY :
  SANDEEP DATTA
 • ASST. GENERAL SECRETARY :
  BIDYUT PARAMANIK
 • SPORTS SECRETARY :
  AMIT PAUL
 • CLUB SECRETARY :
  MONO0J GUPTA
 • FINANCE SECRETARY :
  JOYDEEP DATTA
 • TREASURER :
  GOPAL SHOME
 • ASSISTANT TREASURER :
  D.L. MUKHARJEE
 • COMMITTEE MEMBERS :
  1. SANJOY SHOME
  2. AJIT DAS
  3. SRIKANTA BASAK
  4. SOMNATH BANARJEE
  5. DWIJESH SAHA
  6. SHIV SHANKAR GUPTA
  7. ANUP ADITYA
  8. MADHAB GOSWAMI
  9. CHANDI CHARAN DAS
  10. RANJIT DEY